Jai Shiv Omkara Aarti

bulletin blog

Om Jai Shiv Omkara, Bhole Parvati Ka Pyara Brahma Vishnu Sada Shiv, Brahma Vishnu Sada Shiv, Ardhangii Dhara Om Jai Shiv Omkara


Ekanana, Chaturanan, Panchanan Raje, Bhole Panchanan Raje Hansanan, Garurdasan, Hansanan, Garurdasan, Vrishvahan Saje Om Jai Shiv Omkara


Do Bhuj, Chaar Chaturbhuja Das Bhuj Ati Sohe, Bhole Das Bhuj Ati Sohe Tiinon Roop Nirakhata, Tiinon Roop Nirakhata, Tribhuvan Jan Mohe Om Jai Shiv Omkara


Akshmala, Vanmala Mundmala Dhari, Bhole Mundmala Dhari Chandan Mrigamad Sohai, Chandan Mrigamad Sohai, Bhaale Shashidhaari Om Jai Shiv Omkara


Shvetambar Piitambar Baaghambar Ange, Bhole Baaghambar Ange Sanakadhik, Brahmadhik, Sanakadhik, Brahmadhik , Bhootadik Sange Om Jai Shiv Omkara


Karke Madya Kamandalu, Chakra Trishul Dharta, Bhole Chakra Trishul Dharta Jagkarta Jagharta, Jagkarta Jagharta, Jag Palankarta Om Jai Shiv Omkara


Brahma Vishnu Sadashiva Janat Aviveka, Bhole Janat Aviveka Pranavakshar Ke Madhye, Pranavakshar Ke Madhye, Yeh Tino Ekaa Om Jai Shiv Omkara


Trigun Shiv Ji Ki Aarti, Jo Koi Nar Gave, Bhole Prem Sahet Gave Kahat Shivananda Swami, Kahet Hari Har Swami, Manavanchit Phal Pave Om Jai Shiv Omkara,


Bhole Parvati Ka Pyara Brahma Vishnu Sada Shiv, Bhrama Vishnu Sada Shiv, Ardhangii Dhara Om Jai Shiv Omkara